Rezervačné podmienky

Rezervácia ubytovania a platba

 • Ubytovanie je možné rezervovať telefonicky, e-mailom cez kontaktný formulár, whatsap, viber, fb messenger, telegram či osobne priamo v objekte aj na sezonu vopred.
 • Záloha na ubytovanie je stanovená vo výške od 15 do 35% z celkovej sumy za ubytovaciu jednotku a dĺžku pobytu. Cenová kalkulácia pobytu a číslo účtu budú zaslané v suhrnej ponuke.
 • Úhradu zálohy je nutné vykonať prevodom na bankový účet prenajímateľa alebo zastupcu združenia prenajímateľov blogu zazivir.sk (v EUR), a to najneskôr do 48 hodín odo dňa rezervácie.
 • Záväzná rezervácia bude záujemcovi následne potvrdená. Záujemca ako potvrdenia dostáva voucher, ubytovací poukaz s podmienkami nástupu, s ktorými bol oboznámený a uhradou poplatku s nimi súhlasí a taktiež obdrží lokalitu ubytovania.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo prenajať ubytovaciu jednotku ďalšiemu záujemcovi v prípade, že nedostane rezervačnú zálohu (úhradu) v uvedenom – dohodnutom termíne.
 • Doplatok pobytu je hradený hotovosti priamo prenajímateľovi v deň príchodu (v EUR).

Cena ubytovania

 • V cene ubytovania sú zahrnuté základné služby uvedené vždy u konkrétnej ubytovacie jednotky v sekcii „naše apartmány“.
 • Prenajímateľ ručí za konečnú cenu ubytovania bez ďalších poplatkov, ako bola uvedená v cenovej kalkulácii, na základe ktorej bola uhradená záloha.
 • V prípade, že do rezervovanej ubytovacej jednotky príde viac osôb, než je kapacita jednotky, vyhradzuje si prenajímateľ právo neposkytnúť ubytovanie nenahlásených osobám.
 • Cena za ubytovaciu jednotku je pevne stanovená.

Check-in / Check-out

 • Začiatok pobytu – v 14:00 h v deň príchodu
  Koniec pobytu – v 10:00 h v deň odchodu
  (pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak)

Zrušenie rezervácie

 • Rezerváciu je možné zrušiť písomne (emailom) alebo telefonicky. – uhradená záloha je nevratná.

Dôležité

 • Podľa zákona RH o poskytovaní služieb ubytovania vyplýva povinnosť vystaviť doklad o zaplatení iba na čiastku prijatú v hotovosti, úhrada prijatá vopred pod pojmom „záloha“ ako je uvedené hore je nevratná a doklad o úhrade je váš výpis z účtu a potvrdenie o prijatí úhrady.
 • Výmena za voucher na ďalšie obdobie je možné iba, ak je celoeurópsky vyhlásená epidémia alebo pandémia a nie je možný slobodný presun cez hranice.
 • V prípade ak je podmienka pri otvorených hraniciach test alebo iné podmienky vášho štátu po návrate z cudziny a klient, ktorí má platnú rezerváciu v apartmánoch toto odmietne a uvádza ako dôvod nemožnosti čerpať službu ubytovania, toto nebude považované ako relevantný dôvod na presun rezervácie. Rovnako ako vy aj my si ceníme svoje zdravie ale STRACH pri otvorených hraniciach nie je dôvod na výmenu za voucher na ďalšie obdobie.
 • Zákon RH predpisuje obdobie na kedy je možné poskytnúť otvorený voucher na nasledujúcich 180 dní odo dňa kedy je predpokladaný dohodnutý dátum vášho ubytovania.

 

Translate »