novinky z Chorvátska

Ako získať opravnenie na čln

zistili sme pre Vás ako na to …

Viete, ako môžete získať medzinárodný lodný preukaz už za jeden skúšobný deň?

Kontaktujte nás, my vám to povieme! Získajte námornícky vodičský preukaz za 1 skúšobný deň!

 Príprava a skúška v slovenskom jazyku v Chorvátsku

ICC + B kategória

Až s 18 metrovou loďou môžete precestovať moria, jazerá a rieky Európy

Vodičský preukaz je doživotný

 Zaujímajú vás podrobnosti?

https://www.yachter.sk/charter-kurzy/kapitanske-preukazy-kurzy-vodca-maleho-plavidla.htm

Katarína Tulejová   +421 903 24 66 44    [email protected]

Chcete vyplávať na more, neviete kde začať? Ste tu správne. Každý kapitán lode alebo vodca malého plavidla musí …..

Všetky plavidlá, od roku 2020 a nového zákona o plavidlách na mori s akýmkoľvek výkonom motora a bez ohľadu na dĺžku, nám tento zákon predpisuje nasledovné: osoba ktorá takýmto plavidlom disponuje a upravuje na mori, sa musí hlásiť v kancelárii náčelníka prístavnej správy alebo v jej pobočkách, kde je potrebné predložiť nasledovné doklady: registračný list, preukaz odbornej spôsobilosti a poistku. Čo to znamená po slovensky? No musíte mať na všetko na mori s motorom – oprávnenie tj vodičák .. neboj nie je to tak zlé a čítajte ďalej.

Táto časť sa nezaoberá popisom dokladov, ktoré sú potrebné pre vedenie iných ako rekreačných lodí, zameriame sa len na oprávnenia nižšieho stupňa. Na vedenie plachtových člnov do 5 m alebo člnov so závesným motorom s výkonom do 3,7 kW (5 HP) stačí zložiť skúšku z predpisov o odvrátení zrážky na mori. Vedenie veslíc na súkromné účely môže byť zverené osobám starším ako 12 rokov po absolvovaní praktickej a teoretickej skúšky u náčelníka prístavnej správy.

Vybavenie
Zahraničné rýchle motorové člny, ktoré sa plavia v pobrežných oblastiach, musia mať na palube toto vybavenie: 1 kotvu adekvátnej veľkosti s najmenej 30 m kotviacim lanom, 1 viazacie lano s primeraným priemerom a dĺžkou najmenej 10 m, 2 pomocné veslá, predpísané navigačné svetlá, 1 ručnú lodnú pumpu alebo kalové čerpadlo, lekárničku, 6 červených ručných faklí, 2 škatuľky zápaliek vo vodotesnom balení a 1 spätné zrkadielko (pri vodnom lyžovaní).
Ostatné zahraničné lode musia mať na palube nasledovné vybavenie: 1 kotvu adekvátnej veľkosti s najmenej 30 m kotviacim lanom, 1 viazacie lano s primeraným priemerom a dĺžkou najmenej 10 m, 2 pomocné veslá a predpísané navigačné svetlá.
Zahraničné plavidlá musia mať na palube aj samostatnú nádobu na zber odpadového oleja. Takáto nádoba môže byť vyprázdnená len do špeciálnych zásobníkov, ktoré sa nachádzajú takmer vo všetkých jachtárskych prístavoch.

Vratné flaše

Vratné fľaše a obaly z nápojov
V tejto chvíli sa vám určite vybavil úžasný film pána Svěráka o učiteľovi na dôchodku, ktorý svoje šťastie našiel za okienkom predajne, kde sa vracajú fľaše. Nad týmto javom sa u nás nikto nepozastavuje, všetci vieme, že za flašky od piva a limonád dostaneme späť nejakú tú korunu a ani by nás nenapadlo ich vyhadzovať do koša. Tam hádžeme plechovky a niekedy aj PET fľašky, pokiaľ nemáme ekologické cítenie a nenamierime s nimi radšej do žltého kontajnera, kam zošliapnuté patrí.

Niet sa čo čudovať, že podobne sa správame aj počas svojej dovolenky. Vlastne koľkokrát ešte horšie, pretože tam skutočne tie PET flašky od vôd a ochutených nápojov mrskáme pekne do odpadkových košov, ktoré v sezóne doslova pretekajú. A málokto vie, že si pritom nechtiac púšťame vlastnou žilou.

V Chorvátsku je totiž väčšina fliaš (sklenených aj umelohmotných), rovnako ako plechovky zálohované (pol kuny). A to sa bavíme aj o fľašiach od vína!
Však si tiež všimnite, ako obratní domorodci obchádzajú odpadkové koše na pláži a obratne vyťahujú všetko potrebné do veľkých vriec. Korunka ku korunke, resp. kuna ku kune. Za tento nápad Chorvátsku tlieskam. Nielenže uvažuje skutočne ekologicky, ale keď niekto nie je lenivý, môže si nejakú tú korunu, teda kunu, ako už bolo povedané, privyrobiť.

Až teda nabudúce pofrčíte k Jadranu, nezabudnite na to a vyhľadajte miestneho pána Tkalouna (hlavný hrdina filmu Vratne fľaše). Fľaše by vám mali vziať v každom obchode, pokiaľ sa preukážete paragónom, že ste ich tam zakúpili.

S domácim miláčikom do Chorvátska

Cestovanie do Chorvátska so zvieratkom
Ak chcete cestovať so svojím miláčikom do Chorvátska, musíte splniť nasledujúce požiadavky.

Preukázať vlastníctvo
Vlastníctvo spoločenského zvieraťa sa preukazuje riadne zaregistrovaným menom a priezviskom majiteľa domáceho zvieraťa v identifikačnom doklade (pase), ktorý sprevádza spoločenské zviera.

Pohyb domáceho zvieraťa v sprievode oprávnenej osoby
Ak vyššie uvedené spoločenské zvieratá necestujú do Chorvátska v sprievode svojho majiteľa, ale vlastník má v úmysle poslať svoje spoločenské zviera do Chorvátska v sprievode oprávnenej osoby, potom musí mať oprávnená osoba podpísané vyhlásenie od vlastníka , ktorá obsahuje tieto informácie:

meno a priezvisko majiteľa zvieraťa;
vyhlásenie majiteľa spoločenského zvieraťa o povolení fyzickej osoby na nekomerčné premiestňovanie spoločenského zvieraťa;
meno a priezvisko oprávnenej osoby;
informácie o identifikácii a počte spoločenských zvierat.

Aké sú výnimky pre maximálny počet spoločenských zvierat počas jedného nekomerčného presunu?
Počet psov, mačiek a fretiek, ktoré sa do Chorvátska posielajú z iného členského štátu Európskej únie počas nekomerčného premiestňovania, môže presiahnuť päť, ak sa domáce zvieratá pohybujú nekomerčne z dôvodu účasti na súťažiach, výstavách alebo športové udalosti alebo Aké sškolenie na účely týchto udalostí.

V takýchto prípadoch musia byť pri nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat splnené tieto požiadavky:
vlastník alebo oprávnená osoba predloží pracovníkovi príslušného orgánu zodpovedného za kontrolu spoločenských zvierat (colní úradníci veterinárnych inšpektorov) písomný dôkaz o tom, že spoločenské zvieratá sú buď registrované na účasť na vyššie uvedených podujatiach, alebo registrované v organizácii, ktorá organizuje takéto udalosti (napr. pozvánka organizátora akcie uvedie presné čísla transpondérov, pomocou ktorých sú domáce zvieratá identifikované, a uvedie názov udalosti s adresou a dátumom); a spoločenské zvieratá musia byť staršie ako šesť mesiacov.

 

Aké sú požiadavky na očkovania proti besnote?
Psy, mačky a fretky, ktoré sa ako spoločenské zvieratá nekomerčne premiestňujú z iného členského štátu Európskej únie do Chorvátska, musia mať v deň očkovania proti besnote najmenej 12 týždňov. Používajú sa iba inaktivované a rekombinantné vakcíny schválené orgánom príslušným pre uvádzanie na trh.

Očkovanie spoločenských zvierat proti besnote vykoná oprávnený veterinárny lekár, ktorý v príslušnej časti pasu uvedie názov vakcíny, dátum očkovania a platnosť očkovania proti besnote.

Psy, mačky a fretky sa nesmú medzi členskými štátmi Európskej únie nekomerčne premiestňovať iba počas platnosti očkovania proti besnote. Doba platnosti očkovania proti besnote začína vytvorením ochrannej imunity, ktorá nastáva 21. deň po očkovaní a trvá obvykle rok v závislosti od typu očkovacej látky a pokynov výrobcu očkovacej látky.

 

Ďalej taktiež platí:

v prípadoch, keď výrobca vakcíny odporučil očkovanie domáceho zvieraťa dvakrát (t. j. posilňovaciu dávku), uplynie 21 dní od druhého očkovania pred obchodom,
v prípadoch, keď je spoločenské zviera očkované po uplynutí doby platnosti predchádzajúceho očkovania proti besnote, uplynie 21 dní po opakovanom očkovaní proti besnote, aby sa zviera mohlo nekomerčne premiestňovať medzi členskými štátmi,
v prípadoch, keď je domáce zviera očkované proti besnote pravidelne každý rok v období platnosti očkovania proti besnote, nie je potrebné čakať 21 dní po opakovanom očkovaní proti besnote na to, aby sa zviera mohlo nekomerčne premiestňovať medzi členskými štátmi.

Výnimky pre nekomerčné premiestňovanie mladých psov, mačiek a fretiek, ktoré ešte neboli očkované proti besnote alebo zatiaľ nemajú ochrannú imunitu proti besnote, do Chorvátska
Vstup do Chorvátska je povolený pre psy, mačky a fretky z iných členských štátov EÚ, ktoré sú:

mladšie ako 12 týždňov a neočkované proti besnote alebo
vo veku od 12 do 16 týždňov a sú očkovaní proti besnote, ale zatiaľ nespĺňajú požiadavky platného očkovania proti besnote, čo znamená, že od očkovania neuplynulo 21 dní.
Počas vstupu týchto spoločenských zvierat musia byť splnené tieto požiadavky:

budú identifikované pomocou transpondéra,
je k nim priložený identifikačný dokument EÚ (pas) uvedený v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013, ktorý obsahuje číslo transpondéra,
k zvieratám je priložené vyhlásenie podpísané vlastníkom alebo oprávnenou osobou v súlade so vzorom stanoveným v časti 1 prílohy I k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013, že spoločenské zvieratá sú od narodenia do okamihu nekomerčný pohyb nebol v kontakte s divými zvieratami náchylnými na besnotu; alebo
domáce zvieratá sprevádza ich matka, od ktorej sú stále závislé, a z identifikačného dokladu sprevádzajúceho matku možno určiť, že matka mala pred narodením vakcínu proti besnote.

Aké sú požiadavky na identifikáciu psov, mačiek a fretiek?
Psy, mačky a fretky sa pred obchodom označia mikročipom (transpondérom) alebo zreteľne čitateľným tetovaním.

Transpondér jediným platným spôsobom identifikácie psov, mačiek a fretiek. Tetovanie je akceptované, iba ak bolo zviera tetované pred 3. júlom 2011 a tetovanie je zreteľne čitateľné.

Typ transpondéra nie je stanovený, ale transpondéry, ktoré zodpovedajú norme ISO 11784 alebo 11785, sa bežne používajú v členských štátoch EÚ. Ak transpondér nespĺňa tieto normy, majiteľ zvieraťa na svoje náklady zabezpečí zodpovedajúcu čítačku, ktorá mu umožní prečítať transpondér počas kontroly.

Identifikáciu zvieraťa pomocou transpondéra je možné vykonať v ktoromkoľvek veku zvieraťa v súlade s odporúčaniami výrobcu transpondéra; identifikácia pomocou transpondéra sa však musí vykonať pred očkovaním proti besnote. Ak bolo domáce zviera najskôr očkované a potom identifikované pomocou transpondéra, očkovanie sa nepovažuje za platné. V takom prípade dostane zviera po identifikácii pomocou transpondéra nové očkovanie proti besnote a 21 dní od očkovania uplynie pred vstupom na územie Chorvátska.

 

Aké náležitosti musí mať identifikačný dokument?
Počas nekomerčného premiestňovania psov, mačiek a fretiek z iných členských štátov EÚ do Chorvátska musí byť k zvieratám priložený identifikačný doklad, t. j.:

cestovný pas predpísaný v časti 1 prílohy III k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 577/2013; alebo
cestovný pas predpísaný v prílohe I k rozhodnutiu Komisie (ES) č. 2003/803, ak bol vydaný pred 29. decembrom 2014
Pasy vydávajú veterinárni lekári autorizovaní príslušným orgánom členských štátov Európskej únie, z ktorých spoločenské zvieratá pochádzajú, po skontrolovaní toho, či je spoločenské zviera identifikované transpondérom alebo tetovaním. Poverený veterinárny lekár vloží do pasu tieto informácie:
umiestnenie implementácie transpondéra alebo umiestnenie tetovania
dátum implementácie alebo dátum čítania transpondéra alebo tetovania, ako aj alfanumerický kód transpondéra alebo tetovania
meno, typ, plemeno, pohlavie, farba, dátum narodenia, ktoré uvádza majiteľ, ako aj všetky zvláštne alebo charakteristické vlastnosti alebo vlastnosti zvieracieho zvieraťa
meno a priezvisko, ako aj kontaktné údaje majiteľa zvieraťa
meno a priezvisko, kontaktné údaje a podpis povereného veterinárneho lekára, ktorý vydal alebo vyplnil identifikačný doklad
podrobnosti o očkovaní proti besnote
akékoľvek preventívne ochranné opatrenia proti chorobám alebo infekciám okrem besnoty
akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa zdravotného stavu zvieraťa
Po zadaní všetkých informácií majiteľ zvieraťa podpíše pas.

 

Aké sú podmienky vstupu pre nebezpečné plemená psov?
V súlade s ustanoveniami vyhlášky o nebezpečných psoch („Úradný vestník Chorvátskej republiky“ číslo 117/08) sa zápis nebezpečných plemien psov typu bulteriér a ich krížencov, ktoré sa nezapisujú do registra Svetovej kynologickej organizácie (FCI) nemôžu vstupovať do Chorvátskej.

Kontrolovaný chov typu bulteriér (stafordšírsky bulteriér, americký stafordšírsky teriér, bulteriér, minibulteriér).

V prípade nedodržania predpísaných požiadaviek na vstup spoločenského zvieraťa do Chorvátska bude vstup spoločenského zvieraťa odmietnutý, pričom zviera môže byť vrátené do krajiny odoslania alebo umiestnené do karantény až do splnenie predpísaných zdravotných podmienok. Ako posledná možnosť, ak návrat zvierat nie je možný alebo nie je izolácia praktická, je možné zviera utratiť (usmrtiť) v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.

Všetku zodpovednosť a náklady spojené s implementáciou týchto opatrení nesie vlastník zvieraťa alebo oprávnená osoba.

Prípadne si pred cestou nezabudnite overiť prípadné ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa požadovaných vstupných portov a obmedzených plemien na webovej stránke chorvátskeho ministerstva poľnohospodárstva alebo na stránke Total Croatia.

Potápanie v Chorvátsku

Všetci sa zhodujú, že v Chorvátsku sú miesta, kde vás príroda okúzli neuveriteľnou krásou. Tiež podmorský svet Chorvátska ukrýva miesta úplne rozprávkové. Než sa pustíte do ich objavovania, je dobré poznať bezpečnostné a zákonné podmienky pre potápanie v Chorvátsku. Potápať sa môžete individuálne alebo organizovane.

Organizované potápanie
Organizované potápanie znamená, že sa prihlásite do potápačského centra alebo potápačskej školy. Prednosťou týchto zariadení je, že budete vedení odborníkom s potrebnou kvalifikáciou. Okrem technických vecí vedia títo ľudia o najzaujímavejších miestach v oblasti, kde sa chcete potápať.

Ceny za potápačské kurzy a ponory môže mať každé potápačské centrum rôzne. Zvyčajne sa však ceny pohybujú nasledovne:

15 euro za potápačsky výlet z pláže, s vlastným vybavením
35 euro za potápačsky výlet z pláže, s vybavením potápačského centra
25 euro za potápačsky výlet z lode, s vlastným vybavením
40 euro za potápačsky výlet z lode, s vybavením potápačského strediska
Možné sú tiež viacdenné potápačské výlety alebo nočné ponory.

Škola potápania vás môže stáť 200 až 300 euro. Po dokončení školy dostanete medzinárodnú potápačskú licenciu.

Individuálne potápanie
Individuálne potápanie znamená, že ste sa rozhodli potápať sa bez sprievodu odbornej osoby. K tomu však potrebujete špeciálne povolenie, ktoré stoji približne 315 eur (alebo 2400 HRK). Individuálne potápanie je len pre skúsených potápačov. Tí sa musia informovať o zónach, v ktorých sa potápať nesmie, a tiež o spôsobe, ako miesto potápania označiť.

Prvá pomoc pri potápaní
Vedúci skupiny so sebou musí mať čistý 100% kyslík pre prípad vážnych problémov pri potápaní. V prípade nehody musí postihnutá osoba okamžite dostať čistý kyslík, vodu pre rehydratáciu a čo najskôr musí byť prevezená do najbližšej nemocnice alebo barokomory. Dôležité telefónne čísla pre prípad nehody v Chorvátsku sú:

Pátracia a záchranná služba na mori tel. 9155
Štátna (všeobecná) záchranná služba tel. 112
Nikdy sa nepotápajte sami a starostlivo zvážte svoje hranice a možnosti!

Rybolov

Väčšina rybárov navštevujúci Chorvátsko určite vie, že aj lov na mori je spoplatnený, teda aj k lovu z brehu je potrebné mať rybárske licencie…alias lístky na rekreačný rybolov. Skutočnosť, že Chorvátske úrady tolerujú lov z brehu je jedna vec (no aj tu je potrebné mať povolenie), ale lov na mori bez príslušných povolení je tvrdo postihovaný. Povolenie je možné si zaobstarať vo všetkých väčších mestách Zadar, Split, ale aj na sladkovodnom Vranskom jazere. Na ostrove Vir je to miesto tu ŠDR VIR – hrvatski savez za ribolov https://www.facebook.com/kodspavalice/

Vďaka príslušnej licencii máte kľud a tá suma nie je tak vysoká oproti výške pokuty. Konečné rozhodnutie je však na vás.
Prikladám inšpiráciu keď chcete papať ryby rybky rybičky ako sa to u nás volá a povie.

Prvýkrát na paddleboarde

Možno ste si práve prvýkrát požičali paddleboard alebo len sa na to chystáte. Vyzerá to ako jednoduchá a zábavná aktivita? Áno, presne taká je.. Existuje však pár vecí, na ktoré by ste si ako úplný začiatočník mali dávať pozor. Ako sa správne pripraviť na paddleboardovačku, vám poradíme v tomto článku.

Pre svoje prvé dobrodružstvo na paddleboarde určite zvoľte stojacu vodnú plochu (jazero). Napriek tomu, že väčšina all-round paddleboardov je pomerne stabilná, budete si musieť zvyknúť na to, ako správne udržať svoje telo v rovnováhe. Kontrolovanie paddleboardu aj svojho tela na tečúcej rieke je ťažšie a môže začiatočníkom spôsobiť neželaný pád.
Ďalším dôležitým faktorom je počasie. Zistite najmä veterné podmienky, ktorým smerom fúka vietor, ako rýchlo. Pre prvý zážitok na paddleboarde vyberte deň bez vetra. Mohlo by sa stať, že by vás silný vietor odfúkol na druhú stranu jazera a mali by ste problém sa vrátiť.
Vždy si skontrolujte, či sa k vašej lokalite neblíži burka. Stáť na paddleboarde v strede jazera, keď dookola udierajú blesky, nie je to, čo by ste chceli zažiť.

Viete dobre plávať alebo len tak? Nikdy nepreceňujte svoje schopnosti. Podľa potreby používajte záchrannú vestu pre seba aj pre deti. Pred a počas paddleboardovania nepite alkohol. Pokiaľ ste na rieke používajte leash (lanko priviazane k nohe a k paddleboardu).

Vždy rátajte s tým, že možno práve dnes padnete do vody. Nie je to nič strašné. Naspäť na paddleboard sa dostanete celkom jednoducho. Uistite sa však, že máte na sebe oblečenie, ktorému sa pri podobnom zážitku nič nestane – ideálne plavky alebo neoprén. Nezabudnite vybrať z vrecka telefón, kľúče a všetky veci, ktoré by navždy mohli ostať na dne jazera a pokaziť vám úžasný deň na paddleboarde.

Čas na paddleboard!
Tak, máte na sebe plavky, slnko svieti, paddleboard leží zabalený v transportnej taške. Čo ďalej?

1. Skontrolujte obsah transportnej tašky. Mal by v nej byť zrolovaný paddleboard, pádlo, odnímateľná plutva (fin), leash (lanko na nohu) a k tomu aj pumpa.

2. Rozložte paddleboard na rovnom, neskalnatom povrchu, vstupom na pumpu hore.

3. Odkrúťte závit a prikrúťte hadicu pumpy k doske.

4. Napumpujte dosku na 13-15 PSI (v horúcom počasí odporúčame 13PSI, nakoľko vysoká teplota okolia dodatočne zvýši tlak v doske). Nikdy nepoužívajte nedostatočne natlakovaný alebo príliš natlakovaný paddleboard. Hrozilo by prasknutie.

5. Pripevnite plutvu a uistíte sa, že poistka plutvy je na správnom mieste.

6. Nastavte si správnu dĺžku pádla – o tom ako správne nastaviť a používať pádlo si prečítate v našom článku.

7. Podľa potreby používajte leash (lanko). Jeho úlohou je spojiť vás s doskou a zabrániť, aby vám ušiel (napr. na rieke).

Paddleboard je pripravený – čas na vodu.
Ešte dve drobnosti, ktoré vám ušetria pripadné výdavky za poškodenie SUPu. Zlomené plutvy a zlomené pádla sú dva najčastejšie “úrazy” paddleboardov. Preto sa vždy uistite, že:

paddleboard používate na dostatočne hlbokej vode a plutva/fin sa nedotýka dna.
neodrážate sa padlom od dna, skál a brehu.
Užite si svoju prvú paddleboardovačku v pohode a v bezpečí. Nepreceňujte svoje sily a vždy sa správajte zodpovedne. Na konci paddleboard vždy vysušte pred opätovným zbalením do tašky.

Tak čo, zvládnete to? Určite áno!

Translate »