Domáci poriadok

S cieľom poskytnúť vám príjemný pobyt a aby sa predišlo nedorozumeniam, prosím Vás  oboznámte sa s domácim poriadkom.

Majiteľ každého z ponúkaných apartmánov stránky zazivir je vám k dispozícií so všetkými informáciami .

 •  apartmán je k dispozícií od 14:00 v deň príchodu, do 9.00 hod v deň odchodu. Pobyt po 9:00h znamená, že je nutné bezpodmienečne platiť za ďalší deň bez možnosti ďalšieho pobytu na jednotke
 • Po príchode ste povinní predložiť majiteľovi svoj občiansky preukaz alebo cestovný pas.
 • Osobné doklady sa vrátia po zápise do návštevnej knihy alebo aplikácie pre cestovný ruch najneskôr však do 24 hodín a zároveň ste povinní uhradiť zvyšnú sumu za ubytovanie.
 •  pre prípad poškodenie či zničenia apartmánu majiteľ má právo požadovať zloženie kaucie vklad 100 €, ktorú po ukončení pobytu vráti v plnej výške, alebo bude z nej časť použitá na vykrytie spôsobenej škody. V prípade ak je poškodenie väčšie ako vklad je hosť povinný uhradiť celú sumu vzniknutej škody.
 • Cena za prenájom apartmánu sa účtuje prvý deň pobytu ihneď po príchode. (vypláca sa v mene euro)
 • Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich neužije.
 • Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie bez obmedzenia len v tom prípade, ak ich prevzalo do úschovy oproti potvrdeniu.
 • Hosť má právo používať celé zariadenie prenajatej izby. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou všeobecnej ochrany sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada.

 • Používanie izieb je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Z hygienických dôvodov je povolený len pobyt hosťa, ktorý dodržuje osobnú hygienu.

 • Hostia sú zodpovední za svoje správanie v apartmánoch. V prípade nehody znáša hosť sám následky.
 • Počas dlhšieho pobytu, posteľná bielizeň sa mení každých 10 dní, a uteráky, častejšie v prípade potreby (ak sú súčasť vybavenia) ak majú hostia zdravotné problémy a o to požiadajú majiteľa. Zväčša sú poskytnuté uteráky na ruky. Resort a iná kategoria ubytovania poskytujú veľký stredný a malý uterák na osobu, nie však apartmány v nižšej kategórii. 
 • Hostia si počas pobytu sami udržiavajú čistotu bytu, a na konci pobytu apartmán odovzdávajú v stave aký bol pri príchode : Čisté, upratané a nepoškodené
 • Zákazník je zodpovedný za udržiavanie apartmánu v čistote. Majiteľ nie je povinný apartmán počas pobytu hosťa upratovať.
 • Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 • Hosť vo vlastnom záujme  hneď po ubytovaní prekontroluje stav a funkčnosť zariadení v apartmáne a na izbe a prípadné závady ihneď nahlási osobe, ktorá ho ubytovala alebo majiteľovi ubytovacieho zariadenia. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. Zistené nedostatky neodstraňuje ani neopravuje. V prípade, že sa zistí poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby hosť na tieto skutočnosti upozornil pracovníka ubytovacieho zariadenia, hosť je povinný nahradiť škodu za poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 • V prípade poškodenia vybavenia apartmánu počas turnusu (napríklad rozbití alebo nefunkčný elektrický spotrebič – kávovar alebo varná kanvica či iné) majiteľ zariadenia nie je povinní v priebehu sezóny zabezpečiť kúpu nového prístroja alebo opravu. 
 • Za stratu kľúča alebo karty od hlavného vchodu, apartmánu alebo izby, alebo za zničenie kľúča alebo karty je klient povinný uhradiť majiteľovi ubytovacieho zariadenia minimálne 40 Eur. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou kľúča alebo karty hosťom spôsobená.
 • V ubytovacom zariadení môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom majiteľa ubytovacieho zariadenia. Pod pojmom návšteva je myslené osoba, ktorá nie je ubytovaná v objekte a prišla na pár hodín na návštevu. V žiadnom prípade nie je dovolené na ubytovacom zariadení prespávať iným osobám ako sú nahlásené.
 • Hosť si je vedomý  a súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť do apartmánu alebo izby majiteľ ubytovacieho zariadenia – v prípade porúch, pre potreby kontroly izby alebo apartmánu alebo ak to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie, napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a podobne.
 • V apartmánoch, v izbách ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie bez súhlasu majiteľa ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do kuchynských spotrebičov, televíznych prijímačov, krbov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo inej inštalácie.
 • V ubytovacom zariadení je klientovi zakázané používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov, ktoré slúžia na osobnú hygienu /holiaci strojček a pod./ Tým samozrejme nie sú myslené elektrické spotrebiče, ktoré slúžia na zdravotné účely (kyslík atd) baby monitor ani laptop či nabíjačka.  Dotazujte sa vopred či vami vybrané ubytovanie má potrebné spotrebiče, ktoré práve vy ste zvyknutí používať. Veľké prístroje na kávu môžu spôsobiť šlus na elektrických rozvodoch. 
 • Vo všetkých izbách, apartmánoch a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia je fajčenie prísne zakázané.
 • Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe, v apartmánoch ani v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia deti do 16 rokov bez dozoru dospelých.
 • Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných i priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.
 • K ubytovaciemu zariadeniu je možné prichádzať len po prístupovej ceste patriacej k ubytovaciemu zariadeniu, či už pešo alebo motorovým vozidlom. Parkovanie je dovolené len na určených miestach.
 • Psov a iné zvieratá nie je možné ubytovať ak ste o tomto neoboznámili vopred majiteľa a nie je uvedené zvieratko na ubytovacom poukaze.
 • Hosť sa nesmie v ubytovacom zariadení správať hlučne alebo neprimerane nahlas počúvať televízny prijímač.
 • V čase od 23,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Na zábavu slúžia nočné kluby a podniky, ktoré sú v destinácii.
 • Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný v apartmánoch a v izbách uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlo a elektrické spotrebiče vypnúť klimatizáciu, uzavrieť okná a balkónové dvere a uzamknúť  vchodové dvere do apartmánu.
 • Klient adresuje svoje sťažnosti a prípadné návrhy na zlepšenie činností ubytovacieho zariadenia jej majiteľovi.  Reklamačný poriadok je k dispozícii v ubytovacom zariadení.
 • Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.
 • Vážení hostia, prosíme Vás o zodpovedné používanie klimatizácie. Keď odchádzate z dovolenkovej jednotky, vždy ju vypnite. Tým sa zabráni zbytočnej spotrebe energie a je to tiež šetrné k životnému prostrediu. Po zapnutí klimatizácie sa uistite, že sú zatvorené všetky okná a dvere. Odporúča sa, aby teplota na klimatizačnej jednotke bola nastavená na max. 7 stupňov pod vonkajšou teplotou, aby ste dosiahli čo najefektívnejšie fungovanie. Ďakujeme a prajeme Vám príjemný pobyt v našom dovolenkovom dome.
 • v prípade ak apartmán má k dispozícií umývačku riadu, hosť je povinní ju používať podľa návodu s tabletkami na umývanie a v žiadnom prípade nesmie dať do umývačky Jar alebo tekutý umývací prostriedok – tj hosť musí predchádzať prípadnému poškodeniu umývačky. Tabletky na umývanie riadu si hosť zabezpečuje počas ubytovania sám.  (ubytovanie kde je súčasť umývačka riadu majiteľ zabezpečí štart balíček tabletiek)
 • spotrebný materiál wc papier, sáčky do smetného koša, hubky na riad, jar na umývanie riadu alebo tekuté mydlo na ruky si hosť zabezpečuje vo vlastnej réžií, nie je to súčasť ceny za ubytovanie.
 • Počas leta prosím vynášajte pravidelne odpadky z apartmánov.
 • Je prísne zakázané vynášať z apartmánu majetok vybavenie mimo, napríklad. (Uteráky, riad, prikrývky) …
 • Hostia samy zodpovedajú za svoje správanie a správanie detí resp prípadné úrazy. Majiteľ nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví ani choroby.
 • V deň odchodu je hosť povinný umožniť majiteľovi apartmánu, aby si prezrel, všetky izby a domáce spotrebiče. Všetky škody, ktoré vznikli a zistili sa pri odchode je hosť povinný kompenzovať. Hosť majiteľa informuje sám ak došlo k nejakej škode, rozbitiu taniera, pohára alebo poškodeniu vybavenia apartmánu bezodkladne ešte počas pobytu. 
 • Poplatok za záverečné upratovanie je 20 Euro na apartmán a je vám vyúčtované v prípade ak zanecháte apartmán v neporiadku. Apartmán je hosť povinní odovzdať v stave v akom ho prevzal (vynesené smetie, umyté a odložené riady, hrnce atd). 
 • Počas svojho pobytu môžu hostia využiť vonkajší gril a drevené uhlie musí zabezpečiť sami. (v každom objekte je to inak)  Po použití grilu ho očistite. Buďte ohľaduplný voči ostatným hosťom apartmánov. Upozornenie! Pri manipulácii s ohňom buďte opatrní, aby sa zabránilo nežiaducim požiarom.
 • Počas pobytu hostia majú k dispozícií aj vonkajšiu sprchu, pokiaľ je to súčasťou vybavenia apartmánu. Odporúčame Vám plážové topánky znečistené od piesku a jemného štrku, aby hostia ich umývali práve pod vonkajšou sprchou a nie v apartmáne v umývadle alebo sprche.
 • v prípade ak sa v objekte nachádza bazén dôrazne Vás žiadame o dodržiavania pravidiel jeho používania, ktoré je viditeľné pri bazéne umiestnené. Ak vznikne majiteľovi objektu s bazénom škoda nesprávnym používaním bazéna zo strany hosťa, hosť je povinní ak to majiteľ vyžaduje túto škodu v plnej výške nahradiť. 
 • Fajčenie je povolené iba v spoločných priestoroch a na miesta na to určených, prípadne na terase, berte do úvahy prípadné riziko vzniku požiaru.
 • Podávanie a používanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov je zakázane.
 • tento poriadok je neoddeliteľnou súčasťou prenájmu ubytovania v apartmánoch. Hosť vo vlastnom záujme by sa mal oboznámiť na začiatku s domovým poriadok, úhradou a rezervovaním ubytovania v apartmáne sa predpokladá, že hosť domáci poriadok prijíma a je s ním oboznámený.  Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá domového poriadku a narúša kľud v objekte alebo samotný domáci poriadok nerešpektuje, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ zruší klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel domového poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.
 1. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisov ukončiť predčasne ubytovanie klienta v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nadmieru alebo opakovane ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných klientov a podobne.
 2. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre hosťa od momentu uzatvorenia zmluvy o ubytovaní. Je k dispozícii v každom apartmáne a izbe ubytovacieho zariadenia.
 3. Hosť súhlasí, aby ubytovacie zariadenie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení spracovalo jeho osobné údaje. Poskytnuté osobné údaje hosťa môže ubytovacie zariadenie zhromažďovať a spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb, na účely rezervácií a vedenia hostí, faktúr a platieb, marketingových aktivít a otázok týkajúcich sa spokojnosti.
 4. Spoločné priestory – chodby ubytovacieho zariadenia a vonkajšie okolie je monitorované kamerovým systémom z dôvodu oprávneného záujmu a slúži ku spriečeniu vzniku škôd.
 5. Tento ubytovací poriadok nadobúda účinností 1. januára 2023.
 6. V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo požiadaviek kontaktujte majiteľa ubytovacieho zariadenia na t. č. ktoré sa nachádza na vašom poukaze k ubytovaniu.

Ďakujeme že ste si vybrali nás pre vašu dovolenku!

Príjemný a ničím nerušený pobyt želá

Majiteľia apartmánov zazivir

Keď ste prišli, privítali vás „Dobrý deň“ a „Vitajte“. Boli ste náležite poctení a je to znamenie privítania v Chorvátsku.  Pri odchode nezabudnite odovzdať kľúče od bytu a povedať domácim „Dovidenia.“
Ak chcete, môžete vyplniť dotazník o kvalite poskytovaných služieb, s cieľom dosiahnuť, aby sme lepšie a naši budúci hostia a dúfame, že aj vy budete ešte spokojnejší.

Platný od 15. 9. 2022

Translate »