Domáci poriadok

s cieľom poskytnúť vám príjemný pobyt a aby sa predišlo nedorozumeniam, prosím Vás  oboznámte sa s domácim poriadkom.

Majiteľ každého z ponúkaných apartmánov stránky ZAŽI VIR je vám k dispozícií so všetkými informáciami .

Všetky ponúkané apartmány a villy sú rodinné zariadenia bez recepcie a obsluhujúceho personálu. Celú prevádzku a styk s hosťami zabezpečujú iba majitelia. V prípade akýchkoľvek problémov, sťažností alebo otázok sa obracajte na nich. Hosť, ktorý si prenajme vybraný apartmán sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať nasledovný:

 Domáci poriadok

  Ubytovanie hostí v súkromí v apartmáne, ktorý si rezervujete sa uskutoční na základe  dobrovoľného prihlásenia a záväznej rezervácii. Ubytovať môžeme len hostí, ktorí sa riadne prihlásia, za týmto účelom po príchode predložia svoj platný doklad totožnosti a sú zapísaní v Knihe ubytovaných. Majiteľ je zodpovedný za ochranu osobných údajov. Za maloleté deti koná zástupca. Hosťom sú poskytované služby v rozsahu a kvalite určenej Vyhláškou o kategorizácii ubytovacích zariadení.

 1. Za ubytovanie je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom a určenou cenou podľa vystaveného voucheru na ubytovanie. Účet za rezervovaný pobyt a daň z ubytovania, platenú obci. Cena za prenájom apartmánu sa účtuje prvý deň pobytu ihneď po príchode. (vypláca sa v mene euro)
 2. Pre prípad poškodenia či zničenia apartmánu majiteľ má právo požadovať zloženie kaucie vklad 100 €, ktorú po ukončení pobytu vráti v plnej výške, alebo bude z nej časť použitá na vykrytie spôsobenej škody. V prípade ak je poškodenie väčšie ako vklad je hosť povinný uhradiť celú sumu vzniknutej škody.
 3. V deň príchodu sa hosť môže ubytovať v čase od 14.00 h do 18.00 h, v deň odchodu je nutné uvoľniť ubytovanie najneskôr do 10.00 h, neskorší príchod aj odchod je možný po dohode, potrebné nahlásiť vopred a musí byť uvedený na voucheri.
 4. Vo všetkých apartmánoch platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov sú určené len vonkajšie priestory (pred vchodovými dverami, v altánku, pri grile na terase, balkóne). Je potrebné brať do úvahy zvýšené požiarne riziko a náhradu prípadnej vzniknutej škody.
 5. Vo vnútri ubytovania sa prezúva. Pred vstupom dovnútra je potrebné očistiť si obuv. Vzhľadom k použitému materiálu na podlahách doporučujeme vhodnú domácu obuv.
 6. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných i priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.
 7. Psov a iné zvieratá nie je možné ubytovať, ak ste o tomto neoboznámili vopred majiteľa a nie je uvedené zvieratko na ubytovacom poukaze. V prípade, že máte na svojej dovolenke počas pobytu v apartmáne povoleného psa, na žiadosť majiteľov upozorňujeme, že venčenie je mimo objektu, je zakázané venčiť v záhrade a dvore objektu a tiež pes za žiadnych okolnosti nesmie ostávať v apartmáne/štúdiu sám a bez dozoru.
 8. Hosť sa nesmie v ubytovacom zariadení správať hlučne alebo neprimerane nahlas počúvať televízny prijímač.
 9. V čase od 23,00 hod. do 08,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Na zábavu slúžia nočné kluby a podniky, ktoré sú v destinácii. V Dalmácií je taktiež zvyk dodržiavať obednú siestu, preto prosíme bude ohľaduplní ku okoliu a susedom. Obedná siesta je zvyčajne od 12,00 hod. do 14,00 hod.
 10. Klient adresuje svoje sťažnosti a prípadné návrhy na zlepšenie činností ubytovacieho zariadenia jej majiteľovi.  Reklamačný poriadok je k dispozícii v ubytovacom zariadení.
 11. Hosť a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle platných právnych predpisov ukončiť predčasne ubytovanie klienta v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nadmieru alebo opakovane ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných klientov a podobne.
 12. Ubytovanie je udržiavané a funkčné. Hosť má právo využívať všetok majetok a zariadenie objektu. Vo vlastnom záujme je povinný si prekontrolovať stav a funkčnosť zariadenia a nedostatky ihneď oznámiť. Akékoľvek poruchy počas pobytu nám hláste.  Hostia zistené nedostatky neodstraňuje ani neopravuje. V prípade, že sa zistí poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby hosť na tieto skutočnosti upozornil pracovníka ubytovacieho zariadenia, hosť je povinný nahradiť škodu za poškodenie apartmánu, izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 13. Ubytovaní hostia nesmú bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a opravy objektu, zásahy do elektrických sietí, inštalácii a prístrojov. Zodpovedajú za všetky škody spôsobené neodbornou a neprimeranou manipuláciou s majetkom objektu.
 14. Pred odchodom z ubytovania je hosť povinný vypnúť elektrické spotrebiče, zhasnúť osvetlenie, uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť klimatizáciu, zatvoriť okná a zamknúť vchodové dvere.
 15. Vo všetkých apartmánoch, vilách – objektoch platí prísny zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu majiteľa.
 16.  Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídateľných okolností zodpovedá za dieťa jeho zákonný zástupca.
 17. Pri ochorení alebo zranení je nutné kontaktovať majiteľa alebo priamo zdravotnícke zariadenie.
 18. Ak si hosť objedná pobyt a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich nevyužije.
 19. Posteľná bielizeň, uteráky, kuchynské utierky, deky a prestierania sú čisté a nepoškodené. Slúžia na celý pobyt, sú v cene ubytovania. Pri výmene na požiadanie  môže vám majiteľ zaúčtovať poplatok.
 20. Hosť má právo používať celé zariadenie prenajatej izby. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou všeobecnej ochrany sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada.
 21. V prípade poškodenia vybavenia apartmánu počas turnusu (napríklad rozbití alebo nefunkčný elektrický spotrebič – kávovar alebo varná kanvica či iné) majiteľ zariadenia nie je povinní v priebehu sezóny zabezpečiť kúpu nového prístroja alebo opravu.
 22. Za stratu kľúča alebo karty od hlavného vchodu, apartmánu alebo izby, alebo za zničenie kľúča alebo karty je klient povinný uhradiť majiteľovi ubytovacieho zariadenia minimálne 40 Eur. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou kľúča alebo karty hosťom spôsobená.
 23. Používanie izieb je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Z hygienických dôvodov je povolený len pobyt hosťa, ktorý dodržuje osobnú hygienu.
 24. Hostia sú zodpovední za svoje správanie v apartmánoch. V prípade nehody resp prípadné úrazy znáša hosť sám následky. Majiteľ nezodpovedá za žiadne ujmy na zdraví ani choroby.
 25. Počas dlhšieho pobytu, posteľná bielizeň sa mení každých 10 dní, a uteráky, častejšie v prípade potreby (ak sú súčasť vybavenia) ak majú hostia zdravotné problémy a o to požiadajú majiteľa. Zväčša sú poskytnuté uteráky na ruky. Resort a iná kategória ubytovania poskytujú veľký stredný a malý uterák na osobu, nie však apartmány v nižšej kategórii.
 26. Vážení hostia, prosíme Vás o zodpovedné používanie klimatizácie. Keď odchádzate z dovolenkovej jednotky, vždy ju vypnite. Tým sa zabráni zbytočnej spotrebe energie a je to tiež šetrné k životnému prostrediu. Po zapnutí klimatizácie sa uistite, že sú zatvorené všetky okná a dvere. Odporúča sa, aby teplota na klimatizačnej jednotke bola nastavená na max. 7 stupňov pod vonkajšou teplotou, aby ste dosiahli čo najefektívnejšie fungovanie. Ďakujeme a prajeme Vám príjemný pobyt v našom dovolenkovom dome.
 27. V prípade ak apartmán má k dispozícií umývačku riadu, hosť je povinní ju používať podľa návodu s tabletkami na umývanie a v žiadnom prípade nesmie dať do umývačky Jar alebo tekutý umývací prostriedok – tj hosť musí predchádzať prípadnému poškodeniu umývačky. Tabletky na umývanie riadu si hosť zabezpečuje počas ubytovania sám.  (ubytovanie kde je súčasť umývačka riadu majiteľ zabezpečí štart balíček tabletiek)
 28. Spotrebný materiál wc papier, sáčky do smetného koša, hubky na riad, jar na umývanie riadu alebo tekuté mydlo na ruky si hosť zabezpečuje vo vlastnej réžií, nie je to súčasť ceny za ubytovanie.
 29. Počas leta prosím vynášajte pravidelne odpadky z apartmánov. Olej a iný tekutý odpad prosím nevylievajte do WC, odporúčame Vám tekutý odpad premiestniť do nejakej nádoby určenej na vyhodenie a takýto tekutý odpad tam preliať a vyhodiť do komunálneho odpadu.
 30. Prosíme Vás, aby ste boli šetrný pri spotrebe vody a elektriny, rovnako sa snažíme ekologicky spracovávať aj odpad. Ak je na ubytovaní k dispozícií práčka na pranie prádla a nedisponuje eco programom na pranie, prosím naplňte práčku najprv do plna. Neplytvajte zbytočne elektrinou a vodou ak máte na pranie málo prádla.
 31. Je prísne zakázané vynášať z apartmánu majetok vybavenie mimo, napríklad. (Uteráky, riad, prikrývky) …
 32. V deň odchodu je hosť povinný umožniť majiteľovi apartmánu, aby si prezrel, všetky izby a domáce spotrebiče. Všetky škody, ktoré vznikli a zistili sa pri odchode je hosť povinný kompenzovať. Hosť majiteľa informuje sám ak došlo k nejakej škode, rozbitiu taniera, pohára alebo poškodeniu vybavenia apartmánu bezodkladne ešte počas pobytu.
 33. Poplatok za záverečné upratovanie je 20 Euro na apartmán a je vám vyúčtované v prípade ak zanecháte apartmán v neporiadku. Apartmán je hosť povinní odovzdať v stave v akom ho prevzal (vynesené smetie, umyté a odložené riady, hrnce atd).
 34. Počas svojho pobytu môžu hostia využiť vonkajší gril a drevené uhlie musí zabezpečiť sami. (v každom objekte je to inak)  Po použití grilu ho očistite. Buďte ohľaduplný voči ostatným hosťom apartmánov. Upozornenie! Pri manipulácii s ohňom buďte opatrní, aby sa zabránilo nežiaducim požiarom.
 35. Počas pobytu hostia majú k dispozícií aj vonkajšiu sprchu, pokiaľ je to súčasťou vybavenia apartmánu. Odporúčame Vám plážové topánky znečistené od piesku a jemného štrku, aby hostia ich umývali práve pod vonkajšou sprchou a nie v apartmáne v umývadle alebo sprche.
 36. V prípade ak sa v objekte nachádza bazén dôrazne Vás žiadame o dodržiavania pravidiel jeho používania, ktoré je viditeľné pri bazéne umiestnené. Ak vznikne majiteľovi objektu s bazénom škoda nesprávnym používaním bazéna zo strany hosťa, hosť je povinní ak to majiteľ vyžaduje túto škodu v plnej výške nahradiť.
 37. Fajčenie je povolené iba v spoločných priestoroch a na miesta na to určených, prípadne na terase, berte do úvahy prípadné riziko vzniku požiaru.
 38. Podávanie a používanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov je zakázane.
 39. Hostia si počas pobytu sami udržiavajú čistotu bytu, a na konci pobytu apartmán odovzdávajú v stave aký bol pri príchode : Čisté, upratané a nepoškodené
 40. Zákazník je zodpovedný za udržiavanie apartmánu v čistote. Majiteľ nie je povinný apartmán počas pobytu hosťa upratovať.
 41. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov. Hosť ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 42. K ubytovaniu je umožnený príjazd motorovým vozidlom po miestnej komunikácii a vyhradené parkovisko, ktoré nie je strážené. Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.
 43. Za peniaze, cenné veci a doklady zodpovedá ubytovacie zariadenie bez obmedzenia len v tom prípade, ak ich prevzalo do úschovy oproti potvrdeniu.
 44. V objekte sú nádoby na odpadky, s možnosťou separovania (plasty, sklo).
 45. Hosť je povinný udržiavať poriadok vo celom objekte a v deň odchodu ho dať do pôvodného stavu (umyť riad, uložiť záhradný nábytok a zobrať si všetky svoje potraviny). Ak ste vynášali alebo premiestňovali riad a inventár z jednej jednotky do druhej, vráťte ho po skončení pobytu na jeho pôvodné miesto.
 46. V apartmánoch, v izbách ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia hosť nesmie bez súhlasu majiteľa ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do kuchynských spotrebičov, televíznych prijímačov, krbov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo inej inštalácie.
 47. Ubytovaní hostia súhlasia s tým, že počas doby trvania prenájmu má majiteľ právo vstúpiť do objektu a izieb za účelom vykonania povinností vyplývajúcich z prevádzkovania objektu (nutné opravy a údržba, havarijné stavy a pod.)
 48. V ubytovaní nie je povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem spotrebičov bežného použitia (holiace strojčeky, sušiče vlasov, notebooky, nabíjačky a pod.)
 49. Za škody spôsobené na majetku hosťa počas pobytu majiteľ nezodpovedá.
 50. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia hosťom, zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.
 51. Tento poriadok je neoddeliteľnou súčasťou prenájmu ubytovania v apartmánoch. Hosť vo vlastnom záujme by sa mal oboznámiť na začiatku s domovým poriadok, úhradou a rezervovaním ubytovania v apartmáne sa predpokladá, že hosť domáci poriadok prijíma a je s ním oboznámený.
 52. Tento poriadok je dostupný v objekte, zverejnený na internete. Jeho neznalosť nie je dôvodom na neplnenie povinností.
 53. Klientovi, ktorý nedodržiava pravidlá domového poriadku a narúša kľud v objekte alebo samotný domáci poriadok nerešpektuje, môže byť ubytovanie zrušené. Ak prenajímateľ zruší klientovi ubytovanie z dôvodu porušovania pravidiel domového poriadku, klient, bez ohľadu na skrátenie pobytu v objekte, nemá právo na vrátenie uhradenej ceny rezervácie.
 54. Hosť súhlasí, aby ubytovacie zariadenie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení spracovalo jeho osobné údaje. Poskytnuté osobné údaje hosťa môže ubytovacie zariadenie zhromažďovať a spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb, na účely rezervácií a vedenia hostí, faktúr a platieb, marketingových aktivít a otázok týkajúcich sa spokojnosti.
 55. V prípade, že domáci poriadok zariadenia závažným spôsobom hosť poruší, majitelia majú právo ukončiť hosťovi pobyt aj pred uplynutím dohodnutej doby a uplatniť si prípadnú škodu na majetku a zariadení ubytovania.
 56. Spoločné priestory – chodby ubytovacieho zariadenia a vonkajšie okolie je monitorované kamerovým systémom z dôvodu oprávneného záujmu a slúži ku spriečeniu vzniku škôd.
 57. Tento ubytovací poriadok nadobúda účinností 1. januára 2023.

 

V prípade akýchkoľvek problémov, otázok alebo požiadaviek kontaktujte majiteľa ubytovacieho zariadenia na t. č. ktoré sa nachádza na vašom poukaze k ubytovaniu.

 

S t r a v o v a n i e  hostí

 • priama príprava jedál z vlastných zdrojov v kuchyni alebo vonku na grile
 • najbližšia predajňa potravín je vždy v pešej dostupnosti daného ubytovania
 • stravovanie v reštauráciách v okolí
 • možnosť donáškovej služby hotových jedál na objednávku

 

Ďakujeme že ste si vybrali nás pre vašu dovolenku!

Príjemný pobyt v našich apartmánoch Vám prajú majitelia

 

Keď ste prišli, privítali vás „Dobrý deň“ a „Vitajte“. (Dobar dan, dobrodošli) Boli ste náležite poctení a je to znamenie privítania v Chorvátsku.

Pri odchode nezabudnite odovzdať kľúče od bytu a povedať domácim „Dovidenia.“

 

Ak chcete, môžete vyplniť dotazník o kvalite poskytovaných služieb, s cieľom dosiahnuť, aby sme lepšie a naši budúci hostia a dúfame, že aj vy budete ešte spokojnejší.

pravidlá k príchodu a odchodu: 

pri rezervácií ubytovania prostredníctvom portálu ZAŽI VIR ste obdržali ubytovaci Voucher. Skontrolujte prosím či údaje sú v poriadku.

Nájdete tam všetky potrebné informácie – adresu ubytovania a telefónne číslo na osobu, ktorá sa už o vás postará – odovzdá kľúče od apartmánu, ktorá je vám plne k dispozícii, ak by ste čokoľvek potrebovali riešiť počas ubytovania ohľadne apartmánu. Riešite to s osobou, ktorá je uvedená na tomto poukaze. 
Tejto osobe, ktorá vám odovzdáva apartmán sa platí aj po príchode na miesto doplatok v hotovosti. Pri niektorých apartmánoch a domoch majitelia môžu žiadať vratnú kauciu 100 eur / prosím pripravte si to, ak by od vás majitelia vyžiadali kauciu – bude samozrejme vrátená, ak odovzdáte apartmán v stave v akom ste ho prevzali – prosím v čase príchodu s danou osobou prejdite si apartmán a všetky nezrovnalosti, nejaké poškodenie apod. nahláste hneď/ S tou osobou sa lúčite – teda odovzdávate apartmán, kľúče aj pri odchode. Kľúče je zakázané nechávať pod kvetináčom apod. Ak potrebujete odísť, vyraziť skôr, dohodnite si to vopred s osobou, aby prišla vyzdvihnúť kľúče a skontrolovať apartmán.

Chceme Vás veľmi poprosiť o dodržiavanie určeného času na ubytovanie – nástup na ubytovanie je od 14:00 , prosím rešpektujte to, pretože vaša izba sa musí pripraviť, keďže pred vami pravdepodobne bude niekto odchádzať. Takisto je to s parkovaním – väčšinou je to dvor, parkovanie pri dome pre 1-2 autá tak, aby predošlí klienti mali priestor si v pokoji naložiť batožinu, Ak prídete skôr, úplne chápeme, že ste vyčerpaní po ceste, skúste to ešte vydržať, prejdite sa po pláži alebo zájdite do reštaurácie, aby sme sa vyhli stresovým situáciám. Aby klienti pred vami sa kľudne vysťahovali a majitelia mali časový priestor na prípravu apartmánu pre vašu rodinu.
Pred príchodom prosím pošlite SMS majiteľom – vzor máte uvedený vo voucher, pre jazykovú bariéru stačí v tvare apartmán_meno_checkin_ A TU PROSÍM UVEĎTE ČAS PRÍCHODU!
Aby Vás majitelia očakávali v danú hodinu. Prosím, nezabudnite na to. V niektorých apartmánoch nebývajú, musia tiež prísť. Slúži to aj na to, aby ste sa aj vy vyhli dlhému čakaniu za touto osobou. Dohodnite si to, píšte priebežne, aj keď sa Vám bude čas príchodu posúvať kvôli situácii na ceste.

 

Translate »